Beleidsplan 2021

In Haarlem neemt de druk op de woningmarkt steeds verder toe. Er is op dit moment zelfs sprake van een woningnood, ook staat de betaalbaarheid steeds meer onder druk. De woningnood, die groter is dan alleen Haarlem, is een breed maatschappelijk probleem en kan niet alleen door huurders en verhuurders worden opgelost.

Van de huurdersorganisatie wordt daarnaast steeds meer verwacht: deelnemen in het overleg over stedelijk beleid, ondersteunen van bewonerscommissies in transformatieprocessen, advies bieden aan bewonerscommissies in hun regulier overleg met Ymere en het oplossen van knelpunten daarin. Vragen en klachten die we van bewonerscommissies maar vooral ook van individuele huurders krijgen bevestigen dat de problematiek op de woningmarkt steeds ingewikkelder en ingrijpender wordt.

Het bestuur van De Waakvlam staat in 2021 voor een groot aantal uitdagingen. Naast het reguliere werk is dat allereerst het opleiden van geworven vrijwilligers om het op leeftijd geraakte bestuur te ontlasten en de continuïteit van de vereniging te waarborgen. Tegelijkertijd blijft het bestuur ambitieus. Daarom gaat De Waakvlam wat betreft professionalisering ook in 2021 verder op het pad dat eerder is ingeslagen. De Waakvlam laat zich hier in bijstaan door de adviseurs van Stichting !WOON.

De Waakvlam maakt onderdeel uit van de SHHO (Samenwerkende Haarlemse Huurders Organisaties). In 2021 worden de prestatieafspraken tussen de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen, Pré Wonen, de gemeente en de huurdersorganisaties vernieuwd en voor meerdere jaren vastgelegd. In het gemeentelijk overleg en wat betreft de samenwerking binnen de SHHO wil De Waakvlam met behulp van !WOON een professionaliseringsslag maken. Zo kunnen we het beste resultaat voor onze leden behalen.

De samenwerking met Ymere wordt door De Waakvlam als prettig ervaren. Wij waarderen de openheid waarmee Ymere ons tegemoet treedt en ook het feit dat zij zelfkritisch is. De bereidheid waarmee onder andere werkprocessen tegen het licht gehouden kunnen worden en waarover in overleg gegaan kan worden valt te prijzen. Hoewel we niet altijd op één lijn zitten worden er wel constructieve gesprekken gevoerd. Het komende jaar is de ambitie om de relatie tussen Ymere en De Waakvlam verder te verbeteren zodat onze leden nog beter geholpen worden.


Ten slotte is op het moment van schrijven het Corona-virus helaas nog niet onder controle. De Waakvlam gaat vol goede moed aan de slag maar alle ambities en plannen voor 2021 moeten daarom wel met een klein voorbehoud gelezen worden.